Đăng ký

Bài 2 trang 124 SGK Toán 5

Đề bài

Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

a) Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Hướng dẫn giải

a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là \(\frac{3}{2}\).

Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

       3 : 2 = 1,5 = 150%

b) Thể tích hình lập phương lớn là:

      64 x  \(\frac{3}{2}\) = 96 (cm3)

                                Đáp số: a) 150%;   b) 96cm3

shoppe