Đăng ký

Bài 3 trang 122 SGK Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 3. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V. Hãy tính thể tích của tứ diện ACB’D’.

Hướng dẫn giải


Các tứ diện BACB’, C’B’CD’, DD’AC, AA’B’D’ đều có thể tích bằng \({1 \over 6}V.\)
Do đó: \({V_{ACB'D'}} = V - 4.{V \over 6} = {V \over 3}.\)