Đăng ký

Bài 2 trang 90 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =...... m;                                  

b) 8m25dm2  =........m2

Hướng dẫn giải

a) 8m5dm = 8,5m.

b) 8m25dm=8,05 m2

shoppe