Đăng ký

Bài 2 trang 81 SGK Sinh học 9

Đề bài

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.

Hướng dẫn giải

Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và  đồng sinh khác trứng 

-  Trẻ đồng sinh cùng trứng được sinh ra từ một  hợp tử nên có cùng một kiểu gen =>cùng giới.

-  Trẻ đồng sinh khác trứng là trường hợp đồng sinh mà những đứa trẻ được sinh ra từ những hợp tử khác nhau   do đó có kiểu gen khác nhau nên có thể cùng giới hoặc khác giới.

Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng, người ta biết được tính trạng nào do gen quyết định chủ yếu , tính trạng nào chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên và xã hội

Ví dụ : HS tự lấy ví dụ 

 

shoppe