Đăng ký

Bài 2 trang 72 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đề bài

Tìm \(x\):

a)  \(x\; \times  1,8 = 72;\)

b)  \(x\;\times  0,34 = 1,19 \times  1,02;\)

c)  \(x\;\times  1,36 = 4,76 \times  4,08.\)

Hướng dẫn giải

- Tính giá trị ở vế phải. 

- x đóng vai trò thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết

a) \(x\;\times  1,8 = 72\)

    \(x = 72 : 1,8\)

    \(x = 40\)

b) \(x\;\times 0,34 = 1,19 \times 1,02\)

    \(x\;\times  0,34 = 1,2138\)

    \(x = 1,2138 : 0,34\)

    \(x = 3,57\)

c) \(x\;\times 1,36 = 4,76 \times 4,08\)

    \(x\;\times  1,36 = 19,4208\)

    \(x = 19,4208 : 1,36\)

    \(x = 14,28.\)

shoppe