Đăng ký

Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 9

Đề bài

Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST

Hướng dẫn giải

Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguvên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST.