Đăng ký

Bài 2 trang 59 SGK Toán 5

Đề bài

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b x a

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

a

b

a x b

b x a

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

                             a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624                                 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = .....                                      16 x 9,04 = ....

Hướng dẫn giải

a) 

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624                   16x 9,04 = 144,64

shoppe