Đăng ký

Bài 2 trang 23 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm                  b) 8300m = ... dam                   c) 1mm = ...cm

    342dm = ... cm                    4000m = ... hm                         1cm = ... m    

    15cm = ... mm                     25 000m = ... km                      1m = ... km

Hướng dẫn giải

a) 135m = 1350dm            b) 8300m = 830dam                 c) 1mm = \( \frac{1}{10}\) cm

    342dm = 3420cm              4000m = 40hm                         1cm = \( \frac{1}{100}\) m    

    15cm = 150mm                 25 000m =25km                       1m = \( \frac{1}{1000}\) km


shoppe