Đăng ký

Bài 2 trang 164 SGK Toán 5

Đề bài

Tính: 

a) \(\frac{3}{10}\) : \(\frac{2}{5}\) ;                          b) \(\frac{4}{7}\) : \(\frac{3}{11}\).

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: \( \frac{a}{b} :\frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}\).

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{3}{10} : \frac{2}{5} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}\) ;

b)  \(\frac{4}{7} : \frac{3}{11} = \frac{4}{7} \times \frac{11}{3} = \frac{44}{21}\).

shoppe