Đăng ký

Bài 2 trang 153 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g;                           1kg 65g.

b)  Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg ;                      2 tấn 77 kg.

Hướng dẫn giải

a) 2kg 350g = \( 2\frac {350}{1000}\)kg = 2,35kg ;

1kg 65g  = \( 1\frac {65}{1000}\)kg = 1,065 kg.

b) 8 tấn 760kg = \( 8\frac {760}{1000}\) tấn =  8,76 tấn ;

2 tấn 77 kg = \( 2\frac {77}{1000}\) tấn = 2,077 tấn.

shoppe