Đăng ký

Bài 2 trang 137 SGK Toán 5

Đề bài

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Hướng dẫn giải

Tính tương tự như các bài tính giá trị biểu thức thông thường.

Lời giải chi tiết

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

=   6 giờ 5 phút x 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

= 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

=  11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

shoppe