Đăng ký

Bài 2 trang 113 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài 2 trang 113 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

- Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao;

- Diện tích toàn phần =  diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

- Chu vi đáy = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết

+) Cột (1):

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

            (4 + 3) x 2 x 5 = 70 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

             4 x 3 = 12 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

             70 + 12 x 2 = 94 (m2)

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt đáy là:         2 : 2 = 1(cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

               \( 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} (cm)  \)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

               \( 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} (cm^2)  \)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

             \( \frac{3}{5}  \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25} (cm^2)  \)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtlà:

              \( \frac{2}{3} +  \frac{6}{25} \times 2 = \frac{86}{25} (cm^2)  \)

+) Cột (3)

Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương.

Chu vi mặt đáy là:

                0,4 x 4 = 1,6 (dm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

                0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

                0,4 x 0,4  x 6 = 0,96 (dm2)

Ta có kết quả như sau:

Giải bài 2 trang 113 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

shoppe