Đăng ký

Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Đề bài

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;                b) d = 2,5dm;                 c) \({4 \over 5}\) m.

Hướng dẫn giải

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

              C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết

a) Chu vi của hình tròn là:

          0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)

b) Chu vi của hình tròn là:

           2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) Đổi: \({4 \over 5}\,\,m = 0,8\,\,m\)

Chu vi của hình tròn là:

           0,8 x 3,14 = 2,512 m

shoppe