Đăng ký

Bài 1 trang 9 SGK Đại số 10

Đề bài
Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) \(3 + 2 = 7\);

b) \(4 + x = 3\);

c) \(x + y > 1\);

d) \(2 - \sqrt5 < 0\).

Hướng dẫn giải

Mệnh đề: Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề chứa biến:

VD: Xét các câu sau đây:
(1) “n chia hết cho 3”, (với n là số tự nhiên)
(2)  “y>x+3”, (với x và y là 2 số thực)

Các câu kiểu như câu (1) và câu (2) là những mệnh đề chứa biến

Lời giải chi tiết

a) \(3 + 2 = 7\) là 1  Mệnh đề;

b) \(4 + x = 3\) là Mệnh đề chứa biến;

c) \(x + y > 1\) là Mệnh đề chứa biến;

d) \(2 - \sqrt5 < 0\) là 1 Mệnh đề.