Đăng ký

Bài 1 trang 74 SGK Toán 5

Đề bài

Viết (theo mẫu):

\( \frac {75}{300}; \quad \frac {60}{400}; \quad \frac {60}{500}; \quad \frac {96}{300}.\) 

Mẫu: \( \frac {75}{300} = \frac {25}{100} = 25% \)

Hướng dẫn giải

Rút gọn các phân số đã cho về dạng phân số thập phân có mẫu số là 100.

Lời giải chi tiết

\( \frac {60}{400} = \frac {15}{100} = 15% \);

\( \frac {60}{500} = \frac {12}{100} = 12% \);

\( \frac {96}{300} = \frac {32}{100} = 32% \).

shoppe