Đăng ký

Bài 1 trang 73 SGK Sinh học 9

Đề bài

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến

Hướng dẫn giải

-    Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

-   Phân biệt thường biến với đột biến