Đăng ký

Bài 1 trang 71 SGK Sinh học 9

Đề bài

Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

- Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

-  Cơ thể mang các tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2n) gọi là thể đa bội.

Ví dụ: củ cải đường có tứ bội