Đăng ký

Bài 1 trang 70 SGK Toán 5

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) \(7 : 3,5;\)                    b) \(702 : 7,2;\)

c) \(9 : 4,5;\)                    d) \(2 ; 12,5.\)

Hướng dẫn giải

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0 

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

shoppe