Đăng ký

Bài 1 trang 68 SGK Sinh học 9

Đề bài

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Hướng dẫn giải

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể ba nhiễm (2n +1) và thể một nhiễm( 2n -1)

shoppe