Đăng ký

Bài 1 trang 4 SGK Toán 5

Đề bài

a) Đọc các phân số:

\(\frac {5}{7}\);  \(\frac {25}{100}\);  \(\frac {91}{38}\);  \(\frac {60}{17}\);   \(\frac {85}{1000}\).

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Hướng dẫn giải

a) Cách đọc phân số: đọc tử số rồi đọc "phần" sau đó đọc mẫu số.

b) Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac {5}{7}\): năm phần bảy;

\(\frac {25}{100}\): hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm);

\(\frac {91}{38}\): chín mươi mốt phần ba mươi tám;

\(\frac {60}{17}\): sáu mươi phần mười bảy;

\(\frac {85}{1000}\): tám mươi lăm phần một nghìn (hoặc tám mươi lăm phần nghìn)

b) 

shoppe