Đăng ký

Bài 1 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đề bài

 Hãy chọn câu đúng

A.nhúng nó vào nước ( \({\rho _1} = 1000kg/{m^3};{\sigma _1} = 0,072N/m\) )

B.nhúng nó vào xăng ( \({\rho _2} = 700kg/{m^3};{\sigma _2} = 0,029N/m\) )

C.nhúng nó vào rượu  ( \({\rho _3} = 790kg/{m^3};{\sigma _3} = 0,022N/m\) )

D. nhúng nó vào ête  ( \({\rho _4} = 710kg/{m^3};{\sigma _4} = 0,017N/m\) )

Hướng dẫn giải

Chọn D

Từ công thức \(h = {{4\sigma } \over {g\rho d}}\) ta thấy ete, \({{{\sigma _4}} \over {{\rho _4}}}\) có giá trị lớn nhất nên h nhỏ nhất