Đăng ký

Bài 1 trang 180 SGK Toán 5

Đề bài

Tuổi của con gái bằng \(\frac{1}{4}\) tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Hướng dẫn giải

Tổng số tuổi của con gái và con trai chiếm số phần tuổi mẹ là:

              \(\frac{1}{4}\)  +  \(\frac{1}{5}\)  = \(\frac{9}{20}\) (tuổi của mẹ)

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

             \( 18 : 9 \times  20 = 40\)  (tuổi)

                                                                     Đáp số: 40 tuổi.

shoppe