Đăng ký

Bài 1 trang 177 SGK Toán 5

Đề bài

Tính:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

Hướng dẫn giải

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05      

   = 6,78 - 13,735 : 2,05       

   = 6,78 - 6,7 = 0,08. 

b)  6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

    = 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút

    = 9 giờ 39 phút.

 

 

shoppe