Đăng ký

Bài 1 trang 176 (Luyện tập chung trang 176) SGK Toán 5

Đề bài

Tính:

a) \(683 × 35;\)

\(1954 × 425 ;\)

\(2438 × 306 ;\)

b) \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55;\)

\( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34};\)

c) \(36,66 : 7,8 ;\)

\(15,7 : 6,28 ;\)

\(27,63 : 0,45 ;\)

d) 16 giờ 15 phút : 5;

14 phút 36 giây : 12.

Hướng dẫn giải

b)  \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35} = \dfrac {7 \times 3}{9 \times 35}\)\(=\dfrac {7 \times 3}{3 \times 3\times 7 \times 5}=\dfrac {1}{15};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22}\)\(=\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2}  ;\)                    

\( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33}\)\(=\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3}; \)

 

shoppe