Đăng ký

Bài 1 trang 16 SGK Toán 5

Đề bài

Tính:

a) \( \frac{7}{9}×\frac{4}{5}\) ;                     b) \( 2\frac{1}{4}×3\frac{2}{5}\) ;      

c) \( \frac{1}{5}:\frac{7}{8}\) ;                       d) \( 1\frac{1}{5}:1\frac{1}{3}\) .

Hướng dẫn giải

a) \( \frac{7}{9}×\frac{4}{5}\) \( =\frac{7×4}{9×5}=\frac{28}{45}\) ;

b) \( 2\frac{1}{4}×3\frac{2}{5}\) \( =\frac{9}{4}×\frac{17}{5}=\frac{153}{20}\) ;

c) \( \frac{1}{5}:\frac{7}{8}\) \( =\frac{1}{5}×\frac{8}{7}=\frac{8}{35}\) ;

d) \( 1\frac{1}{5}:1\frac{1}{3}\) \( =\frac{6}{5}:\frac{4}{3}=\frac{6}{5}×\frac{3}{4}=\frac{9}{10}\).

shoppe