Đăng ký

Bài 1 trang 149 SGK Sinh học 9

Đề bài

Thế nào là một quần xã sinh vật? Quần xã sinh vật khác với quẫn thể sinh vật như thế nào?

Hướng dẫn giải

Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có có mối quan hệ mật thiết gắn bó với  nhau như một thể thống nhất→quần xã có cấu trúc tương đối ổn định

Phân biệt quần xã sinh vật và quần xã sinh vật

Quần xã sinh vật

Quần thể sinh vật

Tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định

Tập hợp những cá thể cùng một loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định.

Có mối quan hệ mật thiết gắn bó với  nhau như một thể thống nhất → quần xã có cấu trúc tương đối ổn định

 

Có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Quần xã sinh vật

Quần thể sinh vật

Tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định

Tập hợp những cá thể cùng một loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định.

Có mối quan hệ mật thiết gắn bó với  nhau như một thể thống nhất → quần xã có cấu trúc tương đối ổn định

 

Có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

shoppe