Đăng ký

Bài 1 trang 144 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Đề bài

Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

Hướng dẫn giải

Tính vận tốc của mỗi xe hay số ki-lô-mét đi được trong một giờ rồi so sánh kết quả.

Lời giải chi tiết

Đổi: 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.

Mỗi giờ ô tô đi được là số ki-lô-mét là:

           \(135 : 3 = 45\) (km)

Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-métlà:

           \(135 : 4,5 = 30\) (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

           \(45 - 30 = 15\) (km)

                                     Đáp số: 15km.

shoppe