Đăng ký

Bài 1 trang 134 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = ...giờ                    b) 1,6 giờ = ...phút

3,4 ngày = ...giờ                            2 giờ 15 phút =...phút

4 ngày 12 giờ = ...giờ                     2,5 phút = ...giây

\(\frac{1}{2}\) giờ = ... phút                              4 phút 25 giây = ...giây

Hướng dẫn giải

a) 12 ngày = 288 giờ             (24 giờ x 12 = 288 giờ)             

3,4 ngày = 81,6 giờ               (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)              

4 ngày 12 giờ = 108 giờ         (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ)                 

\(\frac{1}{2}\) giờ = 30 phút                       (60 phút x \(\frac{1}{2}\) = 30 phút )   

b) 1,6 giờ = 96 phút                (60 phút x 1,6 = 96 phút),

2 giờ 15 phút = 135 phút         (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút),

2,5 phút = 150 giây                 (60 phút x 2,5 = 150 giây),

4 phút 25 giây = 265 giây        (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây).

shoppe