Đăng ký

Bài 1 trang 127 SGK Toán 5

Đề bài

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Hướng dẫn giải

- Tam giác BDC có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

- Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của A và B ta lấy A chia cho B, sau đó lấy thương vừa tìm được nhân với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm được.

Lời giải chi tiết

a) 

Cách 1: 

Diện tích hình tam giác ABD là:       4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:       5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Cách 2:

Diện tích hình tam giác ABD là:       4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Tính diện tích hình thang ABCD là:  ( 4 + 5) x 3 : 2 = 13,5 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là :             13,5 - 5 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và hình tam giác BDC là: 

              6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

                                Đáp số: a) 6cm2;    7,5cm2

                                             b) 80%

shoppe