Đăng ký

Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5

Đề bài

1. a) 1 gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{10}\) ?

b) \( \frac{1}{10}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{100}\) ?

c) \( \frac{1}{100}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{1000}\) ?

2. Tìm \(x\):

a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\) ;                      b) \(x - \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\) ;

c) \(x\times\frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\) ;                     d) \(x :  \frac{1}{7}\) = 14.

Hướng dẫn giải

1. Muốn biết số thứ nhất gấp số thứ hai bao nhiêu lần ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai.

2.  Xác định vị trí và vai trò của x trong phép tính rồi áp dụng các quy tắc đã học ở lớp 3 để giải bài toán tìm x.

Lời giải chi tiết

1. a) Ta có : \( 1:  \frac{1}{10} =10 \) nên \(1\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{10}\) ;

b) Ta có : \( \frac{1}{10}: \frac{1}{100} =10 \) nên \( \frac{1}{10}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{100}\) ;

c) \( \frac{1}{100}: \frac{1}{1000} =10 \) nên \( \frac{1}{100}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{1000}\) ;

2. a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\)                b) \(x -  \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\)

    \(x = \frac{1}{2}\) - \( \frac{2}{5}\)                         \(x = \frac{2}{7}\) + \( \frac{2}{5}\)

    \(x ={5 \over {10}} - {4 \over {10}}\)                    \(x={{10} \over {35}} + {{14} \over {35}}\)

    \(x=  \frac{1}{10}\)                              \(x =  \frac{24}{35}\)

c) \(x \times  \frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\)              d) \(x :\frac{1}{7}= 14\)

    \(x =  \frac{9}{20}\) : \( \frac{3}{4}\)                  \(x = 14 \times\frac{1}{7}\) 

   \(x = {9 \over {20}} \times {4 \over 3}\)                 \(x = {{14 \times 1} \over 7} = {{7 \times 2} \over 7}\)

   \(x = {{9 \times 4} \over {20 \times 3}} \)                     \(x = 2\).                  

   \(x =\frac{3}{5}\)                                   

shoppe