Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk Toán 3

Đề bài

Bài 1.

a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 3 m 2 dm = 32 dm

Cách làm:

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 2 cm = …cm

4m 7 dm =…dm

4m 7cm = …cm

9m 3cm = ….cm

9m 3 dm = …dm

Hướng dẫn giải

3m 2 cm = 302 cm

4m 7cm = 407cm

9m 3cm = 903cm

9m 9 dm = 909dm.

Bài 2.Tính

a) 8 dam + 5 dam =                             b)  720 m + 43 m =

    57 hm – 28 hm =                                  403cm – 52 cm =

    12 km x 4 =                                           27 mm : 3 =

Giải:

a) 8 dam + 5 dam =  13 dam               b) 720 m + 43 m =  763 m

   57 hm – 28 hm = 29 hm                     403cm – 52 cm = 351 cm

  12 km x 4 = 48 km                               27 mm : 3 = 9 mm

Bài 3. Điền dấu < , > = vào chỗ chấm.

6m 3 cm ….7m                                           5 m 6 cm …5m

6m 3 cm ….6m                                           5 m 6 cm …6m

6m 3 cm ….630cm                                     5 m 6 cm …506cm

6m 3 cm ….603cm                                     5 m 6 cm …560cm.

Giải:

6m 3 cm  < 7m                                           5 m 6 cm  > 5m

6m 3 cm  > 6m                                           5 m 6 cm  < 6m

6m 3 cm  < 630cm                                     5 m 6 cm  = 506cm

6m 3 cm  = 603cm                                     5 m 6 cm  < 560cm. 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào