Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 3

Đề bài

1. Viết theo mẫu:

Đọc

Viết

Năm xăng – ti – mét vuông

5cm2

Một trăm hai mươi xăng – ti – mét vuông

 

 

1500 cm2

Mười nghìn xăng – ti – mét vuông

 

Đọc

Viết

Năm xăng – ti – mét vuông

5cm2

Một trăm hai mươi xăng – ti – mét vuông

 

 

1500 cm2

Mười nghìn xăng – ti – mét vuông

 

2. a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Hình B gồm…ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng…

b) So sánh diện tích hình A và diện tích hình B.

3. Tính theo mẫu

Mẫu: 3cm2  + 5cm2 = 8cm2                      3 cm2  x 2= 6cm2

a)     18cm2 + 26cm2 =                b)        6cm2 x 4cm2 =

         40cm2 – 17cm2 =                           32cm2 : 4cm =

4. Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2 ,tờ giấy màu đỏ có diện tích 280cm2 . Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Hướng dẫn giải

1.

Đọc

Viết

Năm xăng – ti – mét vuông

5cm2

Một trăm hai mươi xăng – ti – mét vuông

120cm2

Một nghìn năm trăm xăng – ti – mét vuông

1500 cm2

Mười nghìn xăng – ti – mét vuông

10000cm2

Đọc

Viết

Năm xăng – ti – mét vuông

5cm2

Một trăm hai mươi xăng – ti – mét vuông

120cm2

Một nghìn năm trăm xăng – ti – mét vuông

1500 cm2

Mười nghìn xăng – ti – mét vuông

10000cm2

 2. 

a) Hình B gồm 6 ô vuông 1 cm2

    Diện tích hình B bằng 6 cm2

b) Diện tích hình A bằng diện tích hình B

3. 

a) 18cm2 + 26cm2 =      44  cm2                    b) 6cm2 x 4cm2 = 24cm2

    40cm2 – 17cm2 =      23cm2                          32cm2 : 4cm= 8cm2

4. 

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là :

300 – 280 = 20 cm2 

Đáp số: 20 cm2 

logiaihay.com

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe