Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Toán 3

Đề bài

1.Số

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

 

 

 

 

 

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

 

 

 

 

 

2 .Tìm \(x\) :

a) \(x : 3 = 212\)                   b) \(x : 5 = 141\)

3. Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?

4.Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

5.Viết ( theo mẫu):

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

 

Hướng dẫn giải

1. 

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

846

630

840

964

850

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

846

630

840

964

850

2. 

a)\(x : 3 = 212\)                       b) \(x  : 5 = 141\)

   \(x\quad       = 212\times 3\)                    \(x\quad        = 141\times 5\)

   \(x\quad       =    636\)                            \(x\quad        =      705\)  

3. 

Số gói mì có trong 4 hộp là:

120 x 4 = 480 (gói)

Đáp số: 480 gói

4. 

Số lít dầu có trong 3 thùng là:

125 x 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

Đáp số: 190 lít

5. 

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

12 x 3 = 36

24 x 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

12 x 3 = 36

24 x 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe