Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3

Đề bài

1. Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

2. Đặt tính rồi tính:

352 + 416;     732 – 511 ;     418 + 201 ;    395 – 44.

3. Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

4.  Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?

5. Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Hướng dẫn giải

1.

400 + 300 = 700            500 + 40 = 540                 100 + 20 + 4 = 124 

700 – 300 = 400             540 – 40 = 500                 300 + 60 + 7 = 367

700 – 400 = 300             540 – 500 = 40                 800 + 10 + 5 = 815

2.

3.

                     Số học sinh khối lớp Hai là :

                       245 – 32 = 213 ( học sinh).

                                         Đáp số 213 học sinh

4.

Tóm tắt: 

                                 Bài làm:                     

                     Giá tiền một tem thư là :

                      200 + 600 = 800 ( đồng).

                                        Đáp số: 800 đồng

5.

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe