TAGS - soạn văn

Hãy phân tích các nhân vật trong tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia

<p><em><strong>Đoạn tr&iacute;ch Hạnh ph&uacute;c của một tang gia l&agrave; một trong những cảnh tr&agrave;o ph&uacute;ng đặc sắc, lột tả bộ mặt giả dối, trơ trẽn của x&atilde; hội th&agrave;nh thị th&ocirc;ng qua một t&igrave;nh huống đặc biệt</strong></em></p> <p><em><strong>Đề: Đoạn tr&iacute;ch Hạnh ph&uacute;c của một tang gia l&agrave; một trong những cảnh tr&agrave;o ph&uacute;ng đặc sắc, lột tả bộ mặt giả dối, trơ trẽn của x&atilde; hội th&agrave;nh thị th&ocirc;ng qua một t&igrave;nh huống đặc biệt.<br />H&atilde;y ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c nh&acirc;n vật được mi&ecirc;u tả trong đoạn tr&iacute;ch để l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nhận định tr&ecirc;n.</strong></em></p> <p>C&oacute; người n&oacute;i rằng: H&agrave;i vốn l&agrave; c&aacute;i bi được đẩy l&ecirc;n đến đỉnh cao. Gốc của c&aacute;i h&agrave;i l&agrave; c&aacute;i bi, v&agrave; s&acirc;u xa hơn l&agrave; kh&aacute;t khao c&aacute;i đẹp. Đằng sau tiếng cười ta thấy sự ph&ecirc; ph&aacute;n, bất b&igrave;nh của t&aacute;c giả trước hiện thực. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kiểm chứng qua những s&aacute;ng t&aacute;c của Vũ Trọng Phụng. Mỗi t&aacute;c phẩm của &ocirc;ng l&agrave; một chuỗi cười d&agrave;i đầy căm phẫn n&eacute;m v&agrave;o c&aacute;i x&atilde; hội lố lăng, đồi bại đương thời. Trong số đ&oacute;, số đỏ (1936) l&agrave; t&aacute;c phẩm ti&ecirc;u biểu. Tiếng cười sắc nhọn của &ocirc;ng bật ra ở tất cả c&aacute;c chương trong cuốn tiểu thuyết. Đặc sắc nhất l&agrave; đoạn tr&iacute;ch&nbsp;<em>Hạnh ph&uacute;c của một tang gia</em>, nằm ở chương XV. Đoạn tr&iacute;ch đ&atilde; lột tả được to&agrave;n bộ ch&acirc;n dung c&aacute;c nh&acirc;n vật th&ocirc;ng qua một t&igrave;nh huống đặc biệt.</p>