Unit 20: What are you going to do this summer? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 20: What are you going to do this summer? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

: 1. c 2.a 3. b BÀI NGHE: 1. Mai: One week until the summer holidays! Tony: Yes, I love summer. It's a great time. Mai: Where are you going this summer, Tony? Tony: I'm going to Nha Trang. Mai: Oh, I like Nha Trang very much. 2. Linda: Not long until the summer holidays! Nam: Yes, I love summer holi

Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

: 1. a 2. b 3. a 4. a 1. He's going to Ha Long Bay. 2. He's going to stay in a hotel. 3. He's going to swim in the sea. 4. He's going to eat seafood. BÀI NGHE: 1. Linda: Where are you going this summer, Phong?  Phong: I'm going to Ha Long Bay.  Linda: I like Ha Long Bay. It's beautiful. Phong: I agr

Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

: 1. b 2. b 3. a 4. a BÀI NGHE: 1. Seafood is expensive. 2. We stay in an enormous hotel. 3. We are going to Ho Chi Minh City this November. 4. Is your holiday in September? TẠM DỊCH: 1. Hải sản đắt tiền. 2. Chúng tôi ở trong một khách sạn to lớn. 3. Chúng tôi sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 20: What are you going to do this summer? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!