Unit 14: What does he look like? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 14: What does he look like? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a What are you doing, Linda? Bạn đang là gì vậy Linda? I'm writing an email to my brother. Mình đang viết thứ cho anh trai mình. b Where is he now? Bây giờ anh ấy ở đâu? He's in England. Anh ấy ở Anh. c What does he do? Anh ấy

Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a This is my father. Đây là ba mình. He's tall. Ông ây cao. b And this is my elder brother. Và đây là anh trai mình. Oh, he's tall, too. ồ, anh ấy cũng cao. c Who's taller? Ai cao hơn? My brother is. My brother's taller than m

Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   TH this This is my mother. Đây là mẹ tôi. THAT That is my father. Đó là bố tôi. THIN The book is thin. Quyển sách mỏng. THICK The dictionary is thick. Quyển từ điển dày. 2. LISTEN AND CIRCLE. THEN WRITE AND SAY ALOUD. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ N

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 14: What does he look like? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!