Review 4 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Review 4 Tiếng Anh 4 Mới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 2

: 1. b 2. a 3. c 4. a 5. c BÀI NGHE: 1. Tom: Where are you going, Mai? Mai: To the supermarket. Tom: What do you want to buy? Mai: My mum wants some fish for dinner. Do you want to come with me? Tom: Yes. Let's go. 2. Phong: Excuse me? Can I have a look at the orange Tshirt, please? Sales assistant:

Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới

: tigers —> lions quiet —> friendly Where —> How a doll > a Tshirt sixty thousand > seventy thousand 2. WORK IN PAIRS. PUT THE WORDS IN THE CORRECT ORDER. THEN PRACTISE THE CONVERSATION. Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại. A: What animal do you want to see? B:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Review 4 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!