Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 4 SGK Toán 4

Học sinh có thể nhẩm như sau: 7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000 Nhẩm tương tự với các câu còn lại. LỜI GIẢI CHI TIẾT Học sinh có thể nhẩm như sau: 7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000 Nhẩm tương tự  ta được kết quả như sau: 7000 + 2000 = 9000  

Bài 1 trang 5 SGK Toán 4

a 6000 + 2000 4000 Có thể tính nhẩm như sau: 6 nghìn + 2 nghìn 4 nghìn = 8 nghìn 4 nghìn = 4 nghìn Và ghi như sau: 6000 + 2000 4000 = 8000 4000 = 4000 Nhẩm tương tự như trên ta có: 90000 70000 20000 = 90000 50000 = 40000 90000 70000 20000 = 20000  20000 = 0 12000 : 6 = 2000 b 21000 x 3 Có

Bài 2 trang 4 SGK Toán 4

Bài 2 trang 5 SGK Toán 4

Bài 3 trang 4 SGK Toán 4

    4327 > 3742                            28 676 = 28 676     5870 < 5890                            97 321 < 97 400     65 300 > 9530                         100 000 > 99 999

Bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4

3. a 3257 + 4659 1300 = 7916 1300 = 6616 b 6000 1300 x 2 = 6000 2600 = 3400 c 70850 50230 x 3 = 20620 x 3 = 61860 d 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500 4. a x + 875 = 9936              x = 9936 875          x = 9061     + x 725 = 8259           x = 8259 + 725        x = 8984    b x times 2

Bài 4 trang 4 SGK Toán lớp 4

So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Ta có:  56 731 < 65 371 < 67 351 < 75 631.   Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:               56 731;  65 371;  67 351; 75 631.   b Ta có: 92 678 > 82 697 > 79 862 > 62 978.

Bài 5 trang 5 SGK Toán 4

a Bác Lan mua bát hết số tiền là:         2500 x 5 = 12500 đồng Bác Lan mua đường hết số tiền là:        6400 x 2 = 12800 đồng Bác Lan mua thịt hết số tiền là:        35000 x 2 = 70000 đồng b Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:       12500 + 12800 + 70000 = 95300 đồng c Bác Lan còn lại số tiền là:  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!