Đăng ký

Thực hành 5 trang 42 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hành 5 trang 42 sgk toán 6 mới tập 1 Chân trời sáng tạo

 

 

Ta có: 2, 5, 9 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau.

  •  BCNN(2, 5, 9) = 2 . 5 . 9 = 90

Ta có: 30 là bội của 10 và 15 

  • BCNN(10, 15, 30) = 30.

shoppe