Đăng ký

Bài 2 trang 43 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 43 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a, A = {0; 48; 96; 144; 192;…}

Nhận xét: Tập hợp BC(12, 16) chính là tập hợp A.

b,

i. 24 = \(2^3\) . 3

  36 = \(2^2 . 3^2\)

  •  BCNN(24, 36) = \(2^3 . 3^2\) = 72

  •  BC(24, 36) = B(72) = {0; 72; 144; 216;…}.

 

ii. 42 = 2 . 3 . 7

    60 = \(2^2\) . 3 . 5

  • BCNN(42, 60) = 420

  • BC(42, 60) = B(420) = {0; 420; 840; 1260;…}.

 

iii. 60 = \(2^2\) . 3 . 5

     150 = 2 . 3 . \(5^2\)

  • BCNN(60, 150) = \(2^2 . 3 . 5^2\) = 300

  • BC(60, 150) = B(300) = {0; 300; 600; 900; 1200;…}.

 

iv. 28 = \(2^2\) . 7 

     35 = 5 . 7

  • BCNN(28, 35) = \(2^2\) . 5 . 7 = 140

  • BC(28, 35) = B(140) = {0; 140; 280; 420; 560;…}.

shoppe