Đăng ký

Thực hành 4 trang 42 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hành 4 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Ta có: 24 = 23 .3

         30 = 2 . 3 . 5 

  • BCNN(24, 30) = 23 . 3 . 5 = 120

 

Ta có: các số 3, 7, 8 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau.

  •  BCNN(3, 7, 8) = 3 . 7 . 8 = 168

 

Ta có: 48 là bội của 12 và 16

  •  BCNN(12, 16, 48) = 48.

shoppe