Đăng ký

Bài 5 trang 44 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Bài 5 trang 44 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Chị Hòa có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì vừa hết. Hỏi chị Hòa có bao nhiêu bông biết số bông nằm trong khoảng từ 200 đến 300 bông.

Hướng dẫn giải

Bài 5 Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Gọi x là số bông sen chị Hòa có.

Nếu chị bó thành các bó bông gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì số bông sen chị Hòa có là bội chung của 3, 5 và 7.

              x ∈ BC(3, 5, 7) và 200 ≤ x ≤ 300 

Vì 3, 5, 7 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau 

             BCNN(3, 5, 7) = 105 

             BC(3, 5, 7) = B(105) = {0; 105; 210; 315;…}

             x ∈ BC(3, 5, 7) ={0; 105; 210; 315; 420 …}

Mà 200 ≤ x ≤ 300  Nên x = 210

Đáp số: Số bông sen chị Hòa có là 210 bông.

 

shoppe