Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp - Giải toán 6 mới (Chân trời sáng tạo)

Phần bài tập trang 9 sgk toán 6 Chân trời sáng tạo 

PHẦN BÀI TẬP TRANG 9 SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  BÀI 1 PHẦN BÀI TẬP TRANG 9 TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO a, Tập hợp D gồm các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách: Cách 1: D = {6, 7, 8, 9, 10, 11} Cách 2: D = { x | x là số tự nhiên, 5 < x < 12} b, Ta điền như sau:    

Phần thực hành 1 trang 9 Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Chân trời sáng tạo

PHẦN THỰC HÀNH 1 TRANG 9 BÀI 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP SÁCH TOÁN 6 MỚI CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ĐỀ BÀI: GỌI M LÀ TẬP HỢP CÁC CHỮ TIẾNG VIỆT CÓ TRONG TỪ GIA ĐÌNH LỜI GIẢI: a, M = {g, a, đ, i, n, h} b, a ∈ M => Đúng     o ∈ M => Sai     b ∉ M => Đúng     e ∈ M => Sai

Thực hành 2 trang 8 sgk toán 6 mới Chân trời sáng tạo

THỰC HÀNH 2 TRANG 8 SGK TOÁN 6 MỚI CHÂN TRỜI SÁNG TẠO A, TRANG 8 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TOÁN 6 MỚI TẬP 1 Cho tập hợp E = { 0, 2, 4, 6, 8 }. Ta thấy các số 0, 2, 4, 6, 8 đều thuộc tập hợp các số tự nhiên, đều là số chẵn. Ta có thể viết lại tập hợp E theo cách: E = {x | x là số tự nhiên chẵn, và x ≤ 8

Thực hành 3 trang 8 sgk toán 6 mới Chân trời sáng tạo

THỰC HÀNH 3 TRANG 8 SGK TOÁN 6 MỚI CHÂN TRỜI SÁNG TẠO     Cho tập A là các số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15 a, Viết A dưới dạng phần tử:      A = {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} b, Kiểm tra phần tử thuộc A và không thuộc A     10 ∈ A; 13 ∈ A     16 ∉ A, 19 ∉ A c, B là tập hợp gồm các phần tử chẵn

Vận dụng trang 8 bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp Chân trời sáng tạo

VẬN DỤNG TRANG 8 BÀI 1 TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Tập hợp các sản phẩm có giá trển 12.000 đồng 1 kg Gọi tập hợp các sản phẩm có giá trên 12.000 đồng 1 kg là A A = { xoài tượng, cá chép, dưa hấu, cam sành, gà }