Đăng ký

Bài 4 trang 44 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 44 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a, BCNN(15, 10) = 30

      30 : 10 = 3;

      30 : 15 = 2

b, BCNN(6, 9, 12) = 36

c, BCNN(21, 24) = 168

d, BCNN(36, 24) = 72

      72 : 36 = 2;

      72 : 24 = 3

shoppe