Đăng ký

Bài 3 trang 43 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Đề bài

Bài 3 trang 43 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Quy đồng mẫu số các phân số sau

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 43 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a, BCNN(16, 24) = 48

   48 : 16 = 3;

   48 : 24 = 2.

Do đó:

 

 

b, BCNN(20, 30, 15) = 60

60 : 20 = 3;

60 : 30 = 2;

60 : 15 = 4.

Do đó:

shoppe