Đăng ký

Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí - Ngắn gọn nhất

104 từ Soạn bài
Đề bài

Câu 1

a, Vấn đề nghị luận: phẩm chất văn hóa trong mỗi con người.

Có thể đặt tên văn bản: Văn hóa và ứng xử văn hóa, Văn hóa của con người...

   -

 

Hướng dẫn giải

thích: văn hóa là gì?

   - Phân tích các khía cạnh của văn hóa.

   - Bình luận: sự cần thiết phải có văn hóa

b. Tác giả sử dụng các thao tác lập luận.

>> Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí Ngắn nhất

 

shoppe