Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX (Ngắn gọn nhất) - Soạn văn 12

Tổng hợp các bài soạn văn với độ dài bài soạn đa dạng về tác phẩm Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Các bài phân tích, nghị luận, bình giảng và suy nghĩ về tác phẩm Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Mời các em cùng theo dõi nhé!

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

CÂU 1 TRANG 5 SGK NGỮ VĂN 12 TẬP 1 Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới tình hình phát triển của văn học Việt Nam    + Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỉ nguyên mới độc lập, tự do    + Thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, quan niệm, tổ chức Từ 1945 1975 đất nư

Xem thêm

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ 20 (Siêu ngắn)

CÂU 1 TRANG 18, SGK NGỮ VĂN 12, TẬP 1 Tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của văn học giai đoạn này:     Tháng 8 năm 1945, cách mạng thành công, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do. Từ đây, văn học vận động và phát triển dưới sự

Xem thêm

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX - Ngắn gọn nhất

CÂU 1: Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa: Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản, sự lãnh đạo của Đảng. Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm. Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hóa: điều kiện giao lưu bị hạn chế, nướ

Xem thêm

Hướng dẫn soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX     I. KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN 1975 Văn học Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh: cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ngày càng ác liệt:         Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp.        Hai

Xem thêm

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

CÂU 1 TRANG 18 SGK NGỮ VĂN 12 TẬP 1: Nêu những nét chính ...     Nền văn học của chế độ mới vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng, về tổ chức và quan niệm nhà văm kiểu mới: nhà văn – chiến sĩ.     Cuộc chiến tranh giải phóng dân

Xem thêm

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

<p><strong>C&acirc;u 1. N&ecirc;u những n&eacute;t ch&iacute;nh về t&igrave;nh h&igrave;nh lịch sử, x&atilde; hội, văn ho&aacute; c&oacute; ảnh hưởng đến sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của văn học Việt Nam từ C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m 1945 đến 1975.</strong></p> <ul> <li>Một nền văn học thống nhất tr&ecirc;n đất nước ta được tạo n&ecirc;n do đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản, sự l&atilde;nh đạo của Đảng.</li> <li>C&oacute; những đặc điểm v&agrave; t&iacute;nh chất của một nền văn học h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển trong ho&agrave;n cảnh chiến tranh k&eacute;o đ&agrave;i v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &aacute;c liệt. Đ&oacute; l&agrave; hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mĩ k&eacute;o d&agrave;i suốt ba mươi năm đ&atilde; t&aacute;c động s&acirc;u sắc, mạnh mẽ tới đời sống vật chất v&agrave; tinh thần của to&agrave;n d&acirc;n tộc, trong đ&oacute; c&oacute; văn học nghệ thuật.</li> <li>Từ năm 1945 đến năm 1975, về văn h&oacute;a, nước ta chủ yếu tiếp x&uacute;c v&agrave; chịu ảnh hưởng của văn h&oacute;a c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa (phần lớn l&agrave;&nbsp;Li&ecirc;n X&ocirc; v&agrave; Trung Quốc).</li></ul> <p><strong>C&acirc;u 2.&nbsp;Văn học Việt Nam 1915 - 1975 chia l&agrave;m mấy chặng đường? Gồm những giai đoạn n&agrave;o? N&ecirc;u những th&agrave;nh tựu chủ yếu của mỗi chặng đường.</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; Văn học Việt Nam 1915-1975 được chia th&agrave;nh 3 chặng đường</p> <p><strong><em>* Chặng đường từ 1945 đến 1954</em></strong></p> <ul> <li>Một số t&aacute;c phẩm trong thời k&igrave; n&agrave;y đ&atilde; phản &aacute;nh được kh&ocirc;ng kh&iacute; hồ hởi, vui sướng của nh&acirc;n d&acirc;n ta khi đất nước vừa gi&agrave;nh được chủ quyền.</li> </ul>

Xem thêm

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

a. Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại đã mở ra một kỉ nguyên mới trên đất nước ta, khai sinh ra một nền văn học mới. Từ đây, nền văn học phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, tổ chức và quan niệm. b. Đất nước trải qua nhiều sự kiện lớn: Công cuộc xây d

Xem thêm
Loạt soạn văn, phân tích tác phẩm Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX trên đây được Cunghocvui biên tập và sưu tầm lại. Rất mong sẽ đem đến lượng kiến thức bổ ích nhất cho các em học sinh.
Chúc các em học tập và đạt kết quả tốt trong học tập!
Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!
Bài liên quan