Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) (Ngắn gọn nhất) - Soạn văn 12

Tổng hợp các bài soạn văn với độ dài bài soạn đa dạng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo). Các bài phân tích, nghị luận, bình giảng và suy nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo). Mời các em cùng theo dõi nhé!

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

1. Nêu bố cục của bản “Tuyên ngôn Độc lập” Bố cục bản Tuyên ngôn Độc lập gồm 3 phần Phần 1: cơ sở pháp lý và chính nghĩa. Phần 2: tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Phần 3: lời tuyên bố độc lập của nhân dân. 2. Việc trích dẫn bản “Tuyên ngôn Độc lập” 1776 của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền v

Xem thêm

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

1. Nêu bố cục của bản “Tuyên ngôn Độc lập” Bố cục bản Tuyên ngôn Độc lập gồm 3 phần Phần 1: cơ sở pháp lý và chính nghĩa. Phần 2: tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Phần 3: lời tuyên bố độc lập của nhân dân. 2. Việc trích dẫn bản “Tuyên ngôn Độc lập” 1776 của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền v

Xem thêm

Dàn bài phân tích tuyên ngôn độc lập chi tiết- Ngữ văn lớp 12

CungHocVui mang đến dàn ý phân tích tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, giúp việc phân tích trở nên dễ dàng và đầy đủ ý hơn.

Xem thêm

Tóm tắt Tuyên ngôn độc lập chi tiết, đầy đủ ý

Cùng nhau tóm tắt Tuyên ngôn độc lập - áng văn hùng hồn nhất trong lịch sử dân tộc ta để thấy được những giá trị nội dung và nghệ thuật sáng ngời của Bác.

Xem thêm

Phân tích cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh

Cùng theo dõi bài văn chi tiết Phân tích cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh để hiểu hơn về tác phẩm bất hủ này.

Xem thêm

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)

Bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập 3 phần    Phần 1: từ đầu đến “không ai có thể chối cãi được: Nêu nguyên lí làm cơ sở lí luận và tư tưởng cho bản tuyên ngôn: Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.    Phần 2: tiếp đến “phải được

Xem thêm

Bài phân tích Tuyên ngôn độc lập chi tiết nhất- Ngữ văn 12 Tập 1

Dưới đây là dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập và bài phân tích bản tuyên ngôn độc lập mà Cunghocvui muốn gợi ý đến các bạn. Hãy cùng theo dõi mẫu dưới đây để làm tốt bài văn của mình nhé!

Xem thêm

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập ( Tiếp theo)

<div><p><strong><strong>C&acirc;u 1:&nbsp;</strong>N&ecirc;u bố cục của bản Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập</strong><br /><br /><strong><strong>Bố&nbsp;cục: </strong></strong>Ba phần:</p> <p><em>&nbsp; &nbsp;- Đặt vấn đề</em>&nbsp;(Từ đầu đến <em>kh&ocirc;ng ai chối c&atilde;i được):</em> Mục đ&iacute;ch l&iacute; tưởng chiến đấu của d&acirc;n tộc ta ng&agrave;y nay<em>.</em></p> <p><em><em>&nbsp; &nbsp;-&nbsp;Giải quyết vấn để: (Từ &quot;Thế&nbsp;m&agrave;&quot;&nbsp;đến &quot;D&acirc;n tộc đ&oacute; phải được độc lập&quot;)&#39;: Tố&nbsp;c&aacute;o tội &aacute;c</em></em> bọn thực d&acirc;n Ph&aacute;p <em><em>&quot;lợi dụng l&aacute; cờ tự do, b&igrave;nh đẳng, b&aacute;c &aacute;i cướp đất nước ta, &aacute;p bức đồng b&agrave;o ta&ldquo;: </em></em>vi phạm ch&acirc;n l&iacute; của thời đại<em><em>.</em></em></p> <p><em>&nbsp; &nbsp;- Kết th&uacute;c vấn đề</em> (Đoạn c&ograve;n lại): Tuy&ecirc;n bố độc lập v&agrave; khẳng định quyết&nbsp;t&acirc;m của d&acirc;n tộc Việt Nam đem tinh thần v&agrave; lực lượng, t&iacute;nh mạng v&agrave; của&nbsp;cải để giữ vững độc lập.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n thường c&oacute; ba phần:</p> <ul> <li>N&ecirc;u nguy&ecirc;n l&iacute; chung</li> <li>Chứng minh nguy&ecirc;n l&iacute; ấy</li> <li>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n.</li></ul> <p>&nbsp; &nbsp;T&iacute;nh l&ocirc;gic chặt chẽ của lập luận đ&atilde; được thể hiện ở chỗ&nbsp;từ nguy&ecirc;n l&iacute; chung l&agrave;m cơ sở&nbsp;l&iacute; luận dẫn đến những dẫn chứng thực tế cần chứng minh để đi đến mục đ&iacute;ch l&agrave; phần tuy&ecirc;n ng&ocirc;n luận điếm kết luận của văn bản.</p> <p><strong><strong>C&acirc;u 2:&nbsp;</strong>&nbsp;Việc tr&iacute;ch dẫn Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n độc lập (1776) của nước Mĩ v&agrave; Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n nh&acirc;n quyền v&agrave; d&acirc;n quyền (1791) của C&aacute;ch mạng Ph&aacute;p trong phần mở đầu c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave;?</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Nếu căn cứ v&agrave;o lời mở đầu của bản<em> Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n (&quot;Hỡi đồng b&agrave;o cả nước&quot;) v&agrave; lời tuy&ecirc;n bố ở cuối bản Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n (&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i, Ch&iacute;nh phủ l&acirc;m thời của nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave; trịnh trọng tuy&ecirc;n bố với thế giới rằng&quot;) </em>th&igrave; <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập </em>viết cho đồng b&agrave;o cả nước ta v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n thế giới.&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp;Thực ra kh&ocirc;ng đơn giản như vậy. Cần thấy rằng khi Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đọc bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n</em> th&igrave; ở ph&iacute;a Nam, qu&acirc;n viễn chinh Ph&aacute;p nấp sau lưng qu&acirc;n đội Anh (c&oacute; nhiệm vụ tước vũ kh&iacute; qu&acirc;n đội Nhật) đ&atilde; tiến v&agrave;o Đ&ocirc;ng Dương. C&ograve;n ở ph&iacute;a Bắc, qu&acirc;n đội Tưởng Giới Thạch c&ocirc;ng chuẩn bị vượt bi&ecirc;n giới nước ta, sau lưng ch&uacute;ng l&agrave; đế quốc Mĩ. Đ&oacute; l&agrave; những ng&agrave;y hết sức căng thẳng. Hồ Chủ tịch biết r&otilde; do m&acirc;u thuẫn giữa Anh, Mĩ v&agrave; Ph&aacute;p với Li&ecirc;n X&ocirc;; Anh, Mĩ c&oacute;&nbsp;thể sẽ nh&acirc;n nhượng cho Ph&aacute;p trở lại Đ&ocirc;ng Dương. Nhằm chuẩn bị cho cuộc t&aacute;i x&acirc;m lược đ&oacute;, Ph&aacute;p đ&atilde; sớm tung luận điệu tuy&ecirc;n truyền trước dư luận thế giới rằng việc ch&uacute;ng trở lại Đ&ocirc;ng Dương l&agrave; hợp t&igrave;nh hợp l&iacute;. Bởi Đ&ocirc;ng Dương vốn l&agrave; thuộc địa của Ph&aacute;p. Ph&aacute;p c&oacute; c&ocirc;ng lao khai h&oacute;a, x&acirc;y dựng đất nước n&agrave;y. Ph&aacute;p thuộc phe Đồng minh chống ph&aacute;t x&iacute;t nay ph&aacute;t x&iacute;t Nhật bại trận, đ&atilde; đầu h&agrave;ng th&igrave; Đ&ocirc;ng Dương trở về tay Ph&aacute;p l&agrave; một lẽ đương nhi&ecirc;n.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Như vậy, đối tượng m&agrave; bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập</em> hướng tới kh&ocirc;ng những l&agrave; đồng b&agrave;o cả nước ta, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n thế giới, trước hết l&agrave; Mĩ, Anh v&agrave; Ph&aacute;p. Do đ&oacute;, bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập</em> kh&ocirc;ng chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do của d&acirc;n tộc ta m&agrave; c&ograve;n bao h&agrave;m cuộc tranh luận dể b&aacute;c bỏ luận điệu xảo quyệt của kẻ địch trước dư luận quốc tế.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Điều n&agrave;y giải th&iacute;ch v&igrave; sao bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập</em> c&ugrave;a Việt Nam lại mở đầu bằng việc tr&iacute;ch dẫn lời văn của bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập</em> c&ugrave;a nước Mĩ&nbsp;v&agrave; bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Nh&acirc;n quyền v&agrave; D&acirc;n quyền</em> của C&aacute;ch mạng Ph&aacute;p.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; sử dụng thủ ph&aacute;p <em>&quot;lấy gậy &ocirc;ng đập lưng &ocirc;ng&quot;. </em>Bọn đế quốc Mĩ, thực d&acirc;n Ph&aacute;p lẽ n&agrave;o lại d&aacute;m b&aacute;c bỏ những danh ng&ocirc;n của tổ ti&ecirc;n họ.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Ngo&agrave;i ra, việc tr&iacute;ch dẫn ấy c&ograve;n thể hiện niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc: đặt ba cuộc c&aacute;ch mạng, ba nền độc lập v&agrave; ba bản tuy&ecirc;n ng&ocirc;n l&ecirc;n ngang h&agrave;ng với nhau.</p></div> <div><p><strong>C&acirc;u 3:&nbsp;Trong phần thứ hai của bản tuy&ecirc;n ng&ocirc;n, t&aacute;c giả đ&atilde; lập luận như thế n&agrave;o để khẳng định quyền độc lập tự do của nước Việt Nam ta?</strong><br />&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp;Trong phần thứ hai của <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập,</em> để khẳng định quyền độc lập tự do của nước Việt Nam ta, t&aacute;c giả đ&atilde; sử dụng một hệ thống lập luận hết sức chặt chẽ v&agrave; đanh th&eacute;p.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Trước hết l&agrave; hệ thống l&iacute; lẽ b&aacute;c bỏ luận điệu của bọn đế&nbsp;quốc thực d&acirc;n.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Ch&uacute;ng thường khoe khoang c&ocirc;ng lao khai ho&aacute; đối với Đ&ocirc;ng Dương. Bản <em>Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập</em> chỉ&nbsp;r&otilde; trong 80 năm thống trị nước ta, thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&atilde; thủ ti&ecirc;u mọi quyền tự do, d&acirc;n chủ, chia rẽ ba K&igrave;, tắm m&aacute;u c&aacute;c phong tr&agrave;o y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng, thi h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch <em>ngu d&acirc;n,</em></p></div>

Xem thêm
Loạt soạn văn, phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) trên đây được Cunghocvui biên tập và sưu tầm lại. Rất mong sẽ đem đến lượng kiến thức bổ ích nhất cho các em học sinh.
Chúc các em học tập và đạt kết quả tốt trong học tập!
Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!
Bài liên quan