Đăng ký

Nội dung học thuyết Đacuyn - Sinh học 12

Nội dung học thuyết Đacuyn - Sinh học 12

Bài viết hôm nay Cunghocvui xin giới thiệu với các bạn về tóm tắt học thuyết tiến hóa Đacuyn!

I. Nội dung học thuyết tiến hóa của Lamac và Đacuyn

Là một học thuyết về tiến hóa sinh học được đề xướng chủ yếu bởi nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin (1809–1882), cùng một số nhà nghiên cứu khác (như Thomas Huxley). Học thuyết nói về nhưng thay đổi các đặc điểm trên cơ thể sinh vật để thích nghi với môi trường sống. Ví dụ như học thuyết đối với loài hươu cao cổ, giải thích cổ của chúng dài ra là để với được thức ăn ở trên cao.

Ý nghĩa của học thuyết Đacuyn:
Đóng góp quan trọng của học thuyết Đacuyn là thuyết tiến hóa được chấp nhận rộng rãi trong những năm 1870, bức tranh biếm họa của Charles Darwin với thân hình của một con khỉ tượng trưng cho sự tiến hóa. Thuật ngữ "học thuyết Darwin" trước đây được sử dụng để ám chỉ đến công trình của Erasmus Darwin vào cuối thế kỷ 18, thuật ngữ được hiểu hôm nay đã được giới thiệu khi cuốn sách năm 1959 của Charles Darwin về Nguồn gốc các loài.

Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Dưới đây là những nguyên lý cơ bản của sự tiến hóa bằng cách lựa chọn tự nhiên như được định nghĩa bởi Dacuyn:

  1. Nhiều hơn các cá thể được sinh ra trong mỗi thế hệ thì có thể sống sót.
  2. Biến thể kiểu hình tồn tại giữa các cá nhân và biến thể là theo di truyền.
  3. Những cá thể có những đặc điểm di truyền thích nghi với môi trường thì khả năng sống sót sẽ cao hơn.
  4. Khi cách ly sinh sản xảy ra, loài mới sẽ hình thành.

II. Trắc nghiệm về học thuyết Đacuyn

Câu 1. Cấu trúc về cơ quan tương đồng:
A. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm
B. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng khác nhau
C. bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D. nguồn gốc đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Câu 2. Cơ quan tương đồng trong quy trình tiến hóa có ý nghĩa là:
A. sự tiến hóa phân li.
B. đồng quy
C. sự tiến hóa song song.
D. phản ánh nguồn gốc chung.

Câu 3. Cơ quan tương đòng có bao gồm cả hoạt động thoái hóa?
A. bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng tiêu giảm.
B. có hình dạng giống nhau giữa các loài.
C. đều có kích thước như nhau giữa các loài.
D. bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên và nay vẫn còn thực hiện chức năng.

Câu 4. Những cơ quan nào sau đây là cơ quan thoái hóa ở người?
I. Xương cùng.
II. Ruột thừa.
III. Răng khôn.
IV. Những nếp ngang ở vòm miệng
V. Tá tràng.
A. I, II, III, IV.
B. I, II, III, V.
C. II, III, IV, V.
D. I, III, IV, V.

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà Cunghocvui muốn chia sẻ về lý thuyết học thuyết của Đacuyn!

shoppe